Z�GON  SEHPA, ORTASEHPA ve MASA i�in arad���n�z her�ey...


FERHATPA�A MAH. G.11 SOK. NO:47 YEDPA �ST� SAMANDIRA KARTAL / Istanbul / T�RK�YE
+90-216 - 6613134 - 6612472
 


MSN MESSENGER
info@ozcelikmobilya.com

 
  
KURUMSAL

 

�Z�EL�K MOB�LYA, kendi geli�tirdi�i �retim y�ntemleri, �st�n tasar�m g�c� ve deneyimli uzman kadrosu ile orta sehpa, zigon sehpa, yan sehpa ve masa imalat� sekt�r�n�n �nde gelen firmalar�ndan biri durumundad�r.Hizmette sa�lad��� kalite, s�rd�rd��� ara�t�rma ve geli�tirme �al��malar� ve itibar� ile sekt�r�nde tasar�m ve �retim y�n�nden liderlik konumunu kazanm��t�r.�stanbul'da kendi �retim tesislerinde faaliyetini s�rd�ren �Z�EL�K MOB�LYA geni� �r�n yelpazesini de hizmetinize sunmaktad�r.

Orta sehpa, zigon sehpa, yan sehpa ve masa �r�nlerinin �o�unu tasar�m tescilli �retmekteyiz.Modoko b�lgesine de yak�n olan �Z�EL�K MOB�LYA, sehpa gruplar� �retimini, geni� bilgi birikimi ve tasar�mlar� ile peki�tirmi�tir ve kendi geli�tirdi�i y�ntemler do�rultusunda �retti�i , uzman� oldu�u bir�ok konularda da hizmetlerini s�rd�rmektedir.

Kurulu�undan buyana �Z�EL�K MOB�LYA'n�n felsefesi, kendi tasar�m ve �retim y�ntemlerini geli�tirerek, i� ve d�� pazarda kaliteli, g�venilir ve rekabet�i yerini korumak ve geli�tirmek olmu�tur.

Y�llar�n birikimi, �Z�EL�K MOB�LYA'nin �ok say�da b�y�k yat�r�m projelerinde yer almas�n� sa�lam��t�r. Burada �zetlenen ve ge�mi�te yap�lan i�ler, halen yap�lmakta olan ve ileride yap�lmas� hedef al�nan i�ler i�in en b�y�k teminat�m�zd�r.

�R�NLER�M�Z�N MODEL TESC�LLER� TPE TARAFINDAN YAPILMI� OLUP, KOPYALAYARAK �RET�M YAPANLAR HAKKINDA YASAL HAKKIMIZ KORUNACAKTIR


 

� 2009 �Z�EL�K MOB�LYA - All rights reserved. For further information about the
�Z�EL�K MOB�LYA services please contact, +90-216-
6613134 pbx Last Modified:

Makro Teknoloji Hizmetleri